Ondersteuning gemeenteraad

De functie van raadsgriffier bestaat sinds 2002 en is dus nog relatief jong. Nu de gemeenteraden hier een paar jaar ervaring mee hebben opgedaan wordt het profiel  steeds duidelijker en hebben de professionals hun meerwaarde in de meeste gemeenten inmiddels stevig bewezen.

Een goede griffier onderscheidt zich door zijn vaardigheid om de gemeenteraad een goede operationele en strategische ondersteuning te bieden. Als front-officer van de raad vervult hij een belangrijke schakelfunctie naar de gemeentelijke organisatie. In de driehoek Burgemeester, Gemeentesecretaris en Griffier bevordert hij een goede afstemming tussen de raad en het college.
Knevel Management en Advies 3s
heeft ruime ervaring met een praktische invulling van deze functie. Als consulent Bestuurlijke Vernieuwing van de VNG zijn tal van gemeenteraden ondersteund bij hun inspanningen om adequaat inhoud te geven aan de nieuwe rolverdeling tussen raad en college. 

Als 'duale coach' van de verschillende actoren op het gemeentelijk speelveld wordt vooral gestreefd naar inzicht in ieders eigen taken en verantwoordelijkheden, dus naar een groter rolbewustzijn.